Cloud Migration กำลังมาแรง

ขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลของ แอปพลิเคชัน รวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆของธุรกิจ Cloud Computing นั่นคือ Cloud Migration

ในปัจจุบัน องค์กรสามารถทำ Cloud migrations  ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการย้ายข้อมูลและแอปพลิเคชัน 3 รูปแบบนี้

  1. ย้ายระบบจาก Data Center ที่มีอยู่ (A local data center) ไปยัง Public Cloud
  2. ย้ายระบบจาก Cloud แห่งหนึ่งไปยัง Cloud อีกแห่งหนึ่ง หรือที่รู้จักกันว่า Cloud-to-Cloud migration
  3. ย้ายระบบ Cloud กลับไปสู่ระบบเดิม ซึ่งเป็นการย้ายระบบออกจาก Cloud กลับไปสู่ Data Center ที่มีอยู่ (A local data center)

ประโยชน์ของ Cloud Migration

เป้าหมายหรือประโยชน์ในการทำ Cloud migration คือ การโฮสต์แอปพลิเคชันและข้อมูลใน IT Environment ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัย ความยืดหยุ่นของระบบที่ทำให้สามารถจัดสรรบริการที่ซับซ้อนของตนเองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีค่าใช้บริการตามการใช้งานจริง (Pay-as-you-go model) ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า

กระบวนการทำ Cloud migration

ปกติขั้นตอนและกระบวนการในการทำ cloud migration จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น รูปแบบของการย้ายระบบที่ต้องการดำเนินการ หรือ ทรัพยากรเฉพาะที่ต้องการย้าย เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า องค์ประกอบโดยทั่วไปของคลาวน์ (cloud elements) จะรวมถึงความต้องการด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ของผู้ให้บริการคลาวน์ เป็นต้น

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับปัญหาในระหว่างการย้ายระบบ Cloud ได้แก่ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน, ข้อมูลและความสามารถในการย้ายแอปพลิเคชัน, ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความปลอดภัย ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่เหมาะสมในการโยกย้ายระบบ อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน สร้างภาระงานให้มากขึ้นและนำไปสู่ค่าใช้จ่ายด้านไอทีที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลเสียในทุกๆด้าน

เครื่องมือและบริการในการทำ Cloud migration

เครื่องมือและบริการการย้ายข้อมูลบน Cloud  มีเครื่องมือและบริการต่าง ๆ ที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยแผนองค์กรและดำเนินการโยกย้ายระบบ Cloud ตัวอย่างผู้ให้บริการ Public Cloud เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google และ NIPA Cloud ผู้ให้บริการ Local Cloud Provider โดยคนไทย ซึ่งมีทั้งบริการการย้ายระบบ Cloud เพื่อสนับสนุน Private Network โดยเฉพาะการถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงการย้ายข้อมูลออฟไลน์ รวมถึงเครื่องมือในการช่วยวางแผนองค์กรและติดตามความคืบหน้าของการย้ายข้อมูล เป็นต้น